Tag Archives: chứng chỉ hành nghề

Bộ đề thi và đáp an thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Quy trình thi sát hạch chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng và bộ đề thi, đáp áp thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng như sau

  •  Quy trình tham dự thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Kiến thức để tham dự thi sát hạch chứng chỉ hành nghề gồm phần kiến thức chuyên môn và câu hỏi pháp luật với thang điểm là 100 cá nhân thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phải đạt 80 điểm trở lên mới được xét cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng (tổng thời gian thi là 30 phút)

  – Phần kiến thức chuyên môn gồm 15 câu hỏi với số điểm tối đa là 60

  – Phần kiến thức pháp luật gồm 10 câu hỏi với số điểm tối đa là 40

  •  Bộ đề thi và đáp án chuẩn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

 Link Download Câu Hỏi và Đáp Án Thi Sát Hạch Chứng chỉ Hành Nghề Xây Dựng

Bộ đề thi và đáp án thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Bộ Đề thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Xây Dựng

Bộ Đề thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Xây Dựng Câu Hoi